“Zhan Zhuang” (“Standing like a Tree”)

Practising ‘standing like a tree’ is a powerful way of building up your Qi.

“Zhan zhuang” demonstrated by Lam Kam Chuen: